Algemene voorwaarden en regels fotowedstrijd


ER IS GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP VERGROOT DE KANS OM TE WINNEN NIET.

 1. Geschiktheid: deze campagne is alleen toegankelijk voor diegenen die zich aanmelden via de campagne pagina en die 18 jaar of ouder zijn op de datum van deelname. Werknemers van Bizonder Wellness Centre, reclame- en promotiebureaus en leveranciers (gezamenlijk de "Werknemers"), en directe familieleden en/of degenen die in hetzelfde huishouden van Werknemers wonen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de campagne. De Campagne is onderworpen aan alle toepasselijke Nederlands recht en regelgeving.

 2. Akkoord met regels: door deel te nemen, stemt de deelnemer (“u”) ermee in volledig onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze regels, en verklaart en garandeert u dat u voldoet aan de deelnamevereisten. Bovendien stemt u ermee in de beslissingen van Bizonder Wellness Centre te accepteren als definitief en bindend met betrekking tot de inhoud van deze campagne.

 3. Campagneduur: Inzendingen worden online geaccepteerd vanaf 3 maart 2022 en eindigend 1 april 2022. Alle online inzendingen moeten uiterlijk op [30 maart, 23.59 zijn ontvangen.

 4. Hoe mee te doen: mee doen met de campagne kan door een inzending in te dienen met behulp van het online formulier op [Campagne-URL]. De inzending moet voldoen aan alle campagnevereisten, zoals gespecificeerd, om in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs. Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de regels of specificaties kunnen naar eigen goeddunken van Bizonder Wellness Centre worden gediskwalificeerd. Je mag maar één keer meedoen. U moet de gevraagde informatie verstrekken. Je mag niet vaker meedoen dan aangegeven door meerdere e-mailadressen, identiteiten of apparaten te gebruiken in een poging de regels te omzeilen. Als u frauduleuze methoden gebruikt of anderszins probeert de regels te omzeilen, kan uw inzending naar eigen goeddunken van Bizonder Wellness Centre worden verwijderd om in aanmerking te komen.

 5. Prijzen: De Winnaar(s) van de Campagne (de "Winnaar") ontvangen één jaar gratis Silver Membership zonnen ter waarde van €360 . De bijzonderheden van de prijs worden uitsluitend bepaald door Bizonder Wellness Centre. Het is niet toegestaan om contant geld of andere prijzen te vervangen, behalve naar goeddunken van Bizonder Wellness Centre. De prijs is niet overdraagbaar. Geen vervanging van de prijs of overdracht/toewijzing van prijs aan anderen of verzoek om het equivalent in contanten door de Winnaar is toegestaan. Aanvaarding van de prijs houdt in dat Bizonder Wellness Centre de naam, gelijkenis en inzending van de Winnaar mag gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden zonder verdere compensatie.

 6. Kansen: De win kansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen geldige inzendingen.

 7. Selectie en kennisgeving van winnaars: De winnaar wordt geselecteerd door een willekeurige trekking of door stemming van het aantal likes onder toezicht van [uw bedrijfsnaam]. De Winnaar wordt binnen vijf (5) dagen na de selectie van de Winnaar op de hoogte gebracht door een bericht via e-mail. Bizonder Wellness Centre is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen door de winnaar vanwege spam, ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens door de winnaar. Als de Winnaar niet kan worden gecontacteerd, niet in aanmerking komt, de prijs niet opeist binnen 3 dagen vanaf het moment dat de kennisgeving van de toekenning is verzonden, of niet tijdig een ingevulde en uitgevoerde verklaring en vrijgave indien vereist, kan de prijs worden verbeurd en een alternatieve Winnaar worden gekozen. ELKE SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DE WINNAAR (\NAAR BESLISSING VAN BIZONDER WELLNESS CENTRE ZAL RESULTEREN IN DE DISKWALIFICATIE VAN DE WINNAAR ALS WINNAAR VAN DE CAMPAGNE, EN ALLE VOORRECHTEN ALS WINNAAR ZULLEN ONMIDDELLIJK WORDEN BEËINDIGD.

 8. Door u verleende rechten: door deze inhoud in te zenden (bijv. foto, video, tekst, enz.), begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Bizonder Wellness Centre, iedereen die optreedt namens Bizonder Wellness Centre het recht hebben, waar toegestaan door de wet, om voor altijd en overal ter wereld, zonder beperking , uw inzending, naam, portret, foto, stem, gelijkenis, afbeelding, uitspraken over de campagne en biografische informatie voor nieuws, publiciteit, informatie, handel, reclame, public relations en promotionele doeleinden. Zonder enige verdere vergoeding, kennisgeving, beoordeling of toestemming. Door deze inhoud in te zenden, verklaart u en garandeert dat uw inzending een origineel werk van auteurschap is en geen inbreuk maakt op de eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van derden. Als uw inzending inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een ander, wordt u naar eigen goeddunken van Bizonder Wellness Centre gediskwalificeerd. Als wordt beweerd dat de inhoud van uw inzending een inbreuk vormt op eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, zult u, op eigen kosten, dergelijke claims verdedigen of schikken. U zult Bizonder Wellness Centre schadeloos stellen voor en tegen elke rechtszaak, procedure, claims, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven die Bizonder Wellness Centre kan oplopen.

 9. Algemene voorwaarden: Bizonder Wellness Centre behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de campagne te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten in geval van een virus, bug, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of een andere oorzaak buiten Bizonder Wellness Centre's controle corrumpeert of beïnvloedt de administratie, veiligheid, eerlijkheid of goede uitvoering van de Campagne. In dat geval kan Bizonder Wellness Centre de Winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na (indien van toepassing) de actie die is ondernomen door Bizonder Wellness Centre. Bizonder Wellness Centre behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die knoeit met of probeert te knoeien met het deelnameproces of de werking van de Campagne of website of deze Algemene voorwaarden schendt. Bizonder Wellness Centre heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de integriteit van de Campagne te handhaven, om stemmen om welke reden dan ook ongeldig te maken, inclusief, maar niet beperkt tot: meerdere inzendingen van dezelfde gebruiker vanaf verschillende IP-adressen; meerdere vermeldingen vanaf dezelfde computer, meer dan toegestaan door de campagneregels; of het gebruik van bots, macro's, scripts of andere technische middelen om binnen te komen. Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de Campagne te ondermijnen, kan een overtreding zijn van het strafrecht en het burgerlijk recht. Indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt Bizonder Wellness Centre zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor zover toegestaan door de wet. of andere technische middelen om binnen te komen.

 10. Beperking van aansprakelijkheid: door deel te nemen, stemt u ermee in Bizonder Wellness Centre en reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, procesvoering, claim of schade die direct of indirect kan ontstaan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, door: (i) de deelname van een dergelijke deelnemer aan de Campagne en/of zijn/haar acceptatie, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de storing van een computer, kabel, netwerk, hardware of software of andere mechanische apparatuur; (iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon- of internetdiensten; (iv) onbevoegde menselijke tussenkomst in enig deel van het deelnameproces of de Promotie; (v) elektronische of menselijke fouten in de administratie van de Promotie of de verwerking van inzendingen.

 11. Geschillen: DEZE Campagne IS ONDERHEVIG AAN NEDERLANDS TOEPASSELIJK RECHT. Als voorwaarde om deel te nemen aan deze Campagne stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Campagne, individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van rechtsgang, dan uitsluitend voor een Nederlandse rechtbank die bevoegd is. Verder is het de deelnemer in een dergelijk geschil onder geen enkele omstandigheid toegestaan om beloningen te verkrijgen voor, en doet hierbij afstand van alle rechten op incidentele of gevolgschade, inclusief redelijke advocaatkosten, anders dan de werkelijke contante kosten van de deelnemer (dwz kosten die verband houden met deelname aan deze Campagne).

 12. Privacybeleid: informatie die bij een inzending wordt ingediend, is onderworpen aan het privacybeleid dat wordt vermeld op de website van Bizonder Wellness Centre. Om het privacybeleid te lezen, klik hier.
 13. De campagne die wordt gehost door Bizonder Wellness Centre wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of andere sociale media kanalen.